Algemene voorwaarden – Roots events

Roots dating organiseert evenementen onder de naam Roots events. Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op deze evenementen. We gebruiken voor het gemak overal de naam Roots.

Respect
Bij Roots hechten we veel waarde aan een respectvolle omgang. Dat betekent met alle deelnemers, begeleiders en betrokkenen van de locaties waar de evenementen plaatsvinden. Hierin proberen we rekening te houden met ieders wensen en opvattingen. Wanneer er bij een evenement sprake is van een maaltijd, zorgen we voorafgaand voor een moment stilte waarin ieder voor zich kan bidden.

Aansprakelijkheid
Roots kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel opgelopen tijdens een event. Dat geldt zowel voor de organisatie als de begeleiders die betrokken zijn bij het evenement. Deelname aan Roots evenementen is geheel op eigen risico. Uiteraard doen we er alles aan om de evenementen zo veilig en verantwoordelijk mogelijk te laten verlopen. 

Weigering deelname
Roots heeft het recht iemand te weigeren van deelname, zonder opgave van reden. In zo’n geval lichten we je persoonlijk in. Het inschrijfgeld wordt binnen een week teruggestort. 

Uitsluiting van of tijdens een evenement
In principe gaan we ervan uit dat iedereen die deelneemt aan een evenement van Roots single is. Is dat niet het geval maar wil je wel deelnemen, neem dan vooraf contact op via info@rootsdating.nl. Sommige activiteiten zijn minder geschikt voor niet-singles. Deelnemen zonder dit te melden kan leiden tot uitsluiting van alle aangeboden activiteiten.

Deelnemers die tijdens een evenement overlast of schade veroorzaken kunnen door (medewerkers van) Roots uitgesloten worden van verdere deelname. Onder overlast en schade vallen ook dreigementen en overige hinder richting andere deelnemers, locaties of derden. Mogelijke kosten die hieruit voortkomen worden aan de betreffende deelnemer doorbelast en er geldt geen restitutie van het inschrijfgeld.

Deelname annuleren
Wanneer je jouw aanmelding voor een evenement wilt annuleren, doe dit dan altijd per mail via info@rootsdating.nlAnnuleringen via andere kanalen worden niet in behandeling genomen. Wij bevestigen jouw annulering per mail binnen uiterlijk 3 werkdagen. Pas als je van ons een bevestiging hebt, is je deelname definitief geannuleerd. Afhankelijk van het moment van annuleren ontvang je de volgende restitutie:
– Tot drie weken vóór aanvang van het evenement:
Je ontvangt van ons de totale prijs van het evenement min inhouding van de reserveringskosten (twv € 7,50) retour. We maken dat binnen een week naar je over.
– Tot één week vóór aanvang van het evenement:
Je ontvangt van ons 50% van de prijs van het evenement terug. De reserveringskosten worden niet gerestitueerd. We storten het bedrag binnen een week naar je terug.
– Tot 48 uur vóór aanvang van het evenement:
Je ontvangt van ons 10% van de prijs van het evenement terug. De reserveringskosten worden niet gerestitueerd. We storten het bedrag binnen een week naar je terug.
– Binnen 48 uur vóór aanvang van het evenement:
Wanneer je in de laatste 48 uur annuleert of niet op komt dagen, heb je geen recht op restitutie. Dat geldt zowel voor de prijs van het evenement als de reserveringskosten. Geef je te laat je annulering door, ben je dus verplicht je betalingsovereenkomst na te komen.

Kun je niet komen naar een evenement en wil je je “kaartje” overdragen aan iemand anders, neem dan even contact met ons op via info@rootsdating.nl.

Annulering van evenementen door Roots
Roots heeft het recht om een evenement te annuleren. Dat kan verschillende redenen hebben: Wanneer we zien dat er ondanks inspanningen te weinig deelnemers zijn, maar ook door externe omstandigheden. In zo’n geval brengen we deelnemers op de hoogte en ontvang je het volledige bedrag teruggestort, dus zowel de prijs als de reserveringskosten.

Ook heeft Roots het recht om in uitzonderlijke gevallen de reservering van individuele deelnemers te annuleren. Bijvoorbeeld in het geval van toegestane aantallen deelnemers die veranderen. In zo’n geval kijken we als eerst naar de meeste recente aanmeldingen. We storten dan het volledige bedrag terug, dus zowel de prijs als de reserveringskosten. Extra kosten gemaakt door de deelnemer met betrekking tot de inschrijving kunnen niet worden verhaald op Roots.

Informatieplicht
Heb je te maken met fysieke of mentale problemen die van toepassing of van invloed kunnen zijn tijdens een evenement, ben je verplicht ons daarover vooraf op de hoogte te brengen via info@rootsdating.nl.

Heb je dat niet gedaan en gebeurt er iets dat invloed heeft op het verloop van het evenement en wat redelijkerwijs te verwachten had kunnen zijn, kan Roots je uitsluiten van toekomstige deelname aan evenementen. Ook eventuele extra kosten kunnen in rekening worden gebracht. Door ons vooraf op de hoogte te brengen kunnen we er rekening mee houden en in overleg voorbereidingen treffen.

Beeldmateriaal voor marketingdoeleinden
Tijdens de evenementen heeft Roots het recht foto’s en ander beeldmateriaal te maken. Wij gebruiken dit voor promotionele doeleinden op bijvoorbeeld onze website of sociale media. Ook kunnen we dit beeldmateriaal gebruiken bij promotie van Roots bij externe mediapartners. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn, dienen dit voorafgaand aan het evenement aan ons kenbaar te maken via info@rootsdating.nl. 

Let op, het is voor deelnemers niet toegestaan om zonder toestemming van Roots informatie en beeldmateriaal te delen (via social media of andere kanalen) die de privacy van (andere) deelnemers kan schaden.